Skip to main content

Tuohittuun 285 000 kuution maa-aineslupa

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Jussi Keskitalolle ja Ville Lammiselle kymmenen vuoden maa-ainesluvan.
Hakijoiden tarkoituksena on ottaa hiekkaa ja soraa yhteensä 285 000 kuutiota. Alue sijaitsee lähellä Tuohittua, Tuomarintien ja Raja-ahteentien risteyksen luoteispuolella.
Alkujaan hakemus tuli vireille viime kesänä. Ely-keskus ja Varsinais-Suomen liitto ottivat hakemukseen kielteisen kannan, sillä lupa-alue oli muinaisranta-alueella, joten rajausta tarkistettiin.

Nähtävilläoloaikana luvasta tehtiin huomautuksia. Kahdessa todettiin hankkeen olevan riski pohjavesialueelle ja maisema-arvoille. Kahdessa todettiin, että aiemman luvan voimassaoloaikana ei toiminnan aikarajoituksia ole huomioitu.
Liikelaitos Salon Vesi totesi lausunnossaan, että pohjaveden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Hakijat toteavat vastineessaan, että vedenlaatua on seurattu, eikä toiminnasta ole havaittu muutoksia veden laatuun tai määrään. Uutta lupaa haetaan, jotta ensimmäisen luvan määrä saadaan otettua ja alue maisemoitua. Toiminnanharjoittajien tietoon ei ole tullut valituksia toiminta-aikojen ylityksistä.

Jaa artikkeli: