Skip to main content

Salon ympäristönsuojelu tyrmää Melassuon aurinkovoimalat

Melassuolle kaavaillut aurinkovoimalat aiheuttavat hankkeen esittelytekstissä mainittua selvästi pahemman vesistökuorman, toteaa Salon ympäristönsuojelu.

Asia on ensi keskiviikkona Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä. Lautakunnan on määrä antaa lausunto suunnittelutarveratkaisun hakemuksesta.

Lausuntoesityksen valmistelleet ympäristönsuojelutarkastajat Jaana Röytiö ja Pilvi Virolainen toteavat esityslistalla, että hankkeesta aiheutuvien pitkäaikaisten vesistöpäästöjen ja muiden rakentamisen aikaisten päästöjen vuoksi hanketta ei voi pitää tarkoituksenmukaisena.  Esityslistalla todetaan, että paikalliset ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, ja jos hanketta on tarkoitus jatkaa, se vaatii haittojen vuoksi vesilain mukaisen luvan.  Tällaisen luvan myöntää aluehallintovirasto.

Ympäristönsuojelutarkastajat kiinnittävät huomiota listalla muun muassa siihen, että hankeaineistoon nähden rakennettavaksi tulee yli kaksinkertainen määrä tietä.  Tähän ohjaa pelastusviranomaisen jo antama lausunto.  Tien määrän kasvu lisää ojituksen ja kaivettavan turpeen määrää ja näin lisää ympäristökuormitusta.   Uutta ojaa alueelle tulee hankeaineiston perusteella yli kymmenen kilometriä.

Listalla todetaan perustamistoimien olevan massiivisia ja että suunniteltu kuivatusojaverkosto ja tiestö aiheuttavat todennäköisesti alueen kuivahtamista. Riski happaman huuhtouman syntymiselle lisääntyvät, jos turvekerros alueella ohenee.  Ympäristönsuojelun näkemys on, että suunnitelmasta ei käy ilmi riittävän tarkoin, mitä toimenpiteitä alueella rakentamisen yhteydessä tehdään.

Hankkeen esittelytekstissä puhutaan hulevesistä,  mutta lausuntoesityksessä todetaan,  että kyseessä ovat valumavedet ja että hankkeen vesistövaikutukset vastaavat turvetuotantoa.   Hakemuksessa vesien hallintaa tai vesiensuojelurakenteita ei ole tuotu riittävästi esiin.  Pintavedet Melassuolta lasketaan Asteljokeen laskevaan puroon ja Asteljoki puolestaan laskee Kiskonjokeen, joka on Natura 2000-aluetta.  Viranhaltijat toteavat, että hankeselostuksesta ei käy ilmi, onko hankkeesta tehty luonnonsuojelulain mukaista arviointia, miten hanke vaikuttaa Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin.

Vesistö- ja monimuotoisuusseikkoihin on kiinnittänyt huomiota lausunnossaan myös maakuntaliitto. Lausuntoaikaa on tammikuuhun asti.

Aurinkovoimalahankkeesta järjestetään avoin yleisötilaisuus maanantaina 12.joulukuuta klo 17 Perniön Kirkonkylän koulussa.

Jaa artikkeli: