Skip to main content

Melassuon aurinkovoimaloista voi huomauttaa kuun loppuun asti

Melassuolle kaavaillaan aurinkovoimaloita noin 60 hehtaarin alalle.

Perniön Melassuolle kaavaillun aurinkovoimalan asiakirjoja on asetettu esille.

Energiayhtiö Pohjan Voima on julkaissut hankkeen esittelyaineiston ja karttoja verkossa, samoin kuulemislomakkeen.

Hankkeesta voi tehdä huomautuksen, jos omistaa voimala-alueen viereisen kiinteistön tai sellaisen alueen, jonka käyttöön voimalat voivat oleellisesti vaikuttaa. Samoin huomautuksen voi tehdä henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Huomautuksen tekoon on aikaa lokakuun loppuun asti.

Pohjan Voiman tytäryhtiö Perniön Aurinko Oy hakee kaupungilta suunnittelutarveratkaisua voimala-alueen toteuttamiseksi.

Yhtiön tarkoituksena on rakentaa aurinkovoimaloita Erveläntien molemmille puolille noin 60 hehtaarin alueelle.  Voimaloiden yhteisteho olisi 60-65 megawattia.

Alueella on tehty muun muassa pohjatutkimus ja maatutkaus sekä liito-orava-, kasvillisuus- ja pesimälinnustoselvitykset.

Tekstin mukaan hanke on maisemallisesti sopiva eikä vaikeuta kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Aineistossa mainitaan, että havaitut uhanalaiset lintulajit joutuvat siirtymään muualle voimalahankkeen toteutuessa. Lajien ja reviirien pieni määrä ei kuitenkaan hankekuvauksen mukaan aseta esteitä hankkeen toteutumiselle.

Tekstin yhteenvedossa todetaan, että hankkeella ei ole lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöarvojen kanssa.

Samoin todetaan, että voimala-alue ei merkittävästi vaikuta alueen virkistyskäyttöön; Melassuolla ei ole ollut esimerkiksi pitkospuita.

Aineistot ovat osoitteessa https://pernionaurinko.fi/

Jaa artikkeli: