Skip to main content

Melassuolta aurinkopaneeleille haviteltu alue kutistui puoleen, Ely kritisoi hankkeen sijoittamista suon luonnontilaisimmalle alueelle

Melassuota tammikuussa.

 

Energiayhtiö Pohjan Voima pitää vireillä Perniön Melassuolle kaavailemaansa aurinkovoimala-aluetta.

Salon elinvoimajaosto saa tiistaina eteensä suunnittelutarvehakemuksen,  jossa voimaloille varattava alue on pienentynyt noin puoleen siitä, mitä se ensimmäisellä kierroksella oli.

Pohjan Voiman ensimmäinen suunnittelutarvehakemus kaatui hankkeen ympäristövaikutuksiin. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta katsoi joulukuussa 2022, että hankkeesta aiheutuvien vesistö- ja muiden päästöjen vuoksi rakentamista ei voi pitää tarkoituksen mukaisena ja että se tarvitsee vesilain mukaisen luvan.  Tuolloin käsittelyssä oli noin 65 hehtaarin kokoinen hanke, joka olisi tuonut toteutuessaan paneeleja Erveläntien molemmille puolille.

Nyt hanke on selvästi pienentynyt: sen pinta-ala on noin 34 hehtaaria ja se tarvitsee maa-aluetta vain Erveläntien eteläpuolelta.  Paneelien tuotto olisi enintään 30 MW.

Ely-keskus katsoo, että hankkeelle tulisi saada vesilain mukainen lupa, jonka myöntää aluehallintovirasto.  Ely-keskus tähdentää lausunnossaan, että voimaloita kaavaillaan nyt juuri sille suon alueelle, joka on Melassuon luonnontilaisinta aluetta ja jolla on tehty valtaosa uhanalaisten ja silmällä pidettävien lajien havainnoista.  Erveläntien pohjoispuolisella alueella luonto on vanhojen ojitusten vuoksi muuttuneempaa.

Myös Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on edelleen kriittinen:  se toteaa näkemyksenään, että hanke vaatii vesilain mukaisen luvan eikä sitä voi päästöjen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena.

Suunnittelutarveharkinnassa on todettu, että vesistövaikutukset ovat turpeen poiston vuoksi merkittävät.  Luontoselvityksessä löytyi uhanalaisia lintulajeja. Puustoa poistetaan ja voimala-alue aidataan.  Vesistövaikutusten osalta kaupunki asettaakin ehtoja.

Päätösesityksenä on, että suunnittelutarveratkaisu myönnettäisiin, mutta tietyin varauksin: hakijan tulee arvioida ilmastovaikutukset ja hulevesisuunnitelma, jossa käsitellään hulevesien hallintaa rakentamisen aikana ja voimalan valmistuttua.  Lisäksi suunnitelmassa on luonnonsuojelulain mukaisesti arvioitava, onko voiman rakentamisella vaikutusta Kiskonjoen Natura-alueeseen.  Melassuon pintavedet laskevat osin Asteljokeen ja sitä kautta Kiskonjokeen.

Vastineessaan yritys on todennut, että Natura-arvio laaditaan ELY-lausunnon mukaisesti ja valumavesisuunnittelulla ja rakentamissuunnittelulla varmistetaan, ettei vesilain mukaiselle luvan hakemiselle ole tarvetta.

Salon ympäristönsuojelussa kiinnitettiin jo vuonna 2022 huomiota siihen, että luonnonsuojelulain mukaista arviota ei oltu tehty.  Ympäristönsuojelun viranhaltijat totesivat myös, että rakentaminen vastaa turvetuotantoa ja kysessä ovat valuma-, eivät hulevedet.

Jaa artikkeli: