Skip to main content

Näsen tuulivoimalat näkyvät Särkisaloon asti

Näsen kartanon tuulivoimapuisto näkyisi lähes Perniön kirkonkylään asti.    Tuulivoimalat näkyvät selvästi metsän yläpuolella. Kuva on otettu paikasta, jossa Heikkiläntie kaartaa kohti entistä Laiterlan koulua.  Kuva Ramboll  / Sampo Ahonen

Samoin voimalat olisi tämänhetkisen arvion mukaan mahdollista nähdä Särkisalon pääsaaren, Isoluodon rannassa.

Perniön suunnassa voimalat näkyisivät muun muassa Laiterlaan, samoin Latokartanon ja Kestrikin suuntaan.  Särkisalossa ne näkyisivät paitsi Isoluodolle, myös Pettuun ja merelle Kuivaston ulkopuolelle.

Tiedot käyvät ilmi vasta valmistuneesta YVA-selvityksestä, jossa on koottuna yhteen hankkeen arvioidut vaikutukset ympäristöön,  niin maisemiin, luonnonarvoihin kuin eläimistöönkin, samoin sen vaikutukset lähialueiden ihmisiin ja asuinpaikkoihin. 

Selvityksen mukaan tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen.   Arvion mukaan hankkeesta ei aiheutuisi luonnolle vakavia seurauksia. Rakentamistoimia ei kohdisteta arvokkaiden luontokohteiden alueelle.  Samoin edustavimmat lakialueet ja kalliot aiotaan jättää rakentamisen ulkopuolelle.  Lähinnä rakentamisen aikana nykyisiä metsäalueita joudutaan halkomaan. 

Eniten miinuspuolia hankkeesta on löydetty linnustolle. Hankealueella esiintyvistä lintulajeista neljä luokitellaan vaarantuneisiin lajeihin ja yksi uhanalaisiin.  Tuulivoimala tulisi heijastumaan myös alueen linnustoon, erityisesti vaikutuksia voi olla suurten petolintujen ja metson elämään.  

Natura-arvioinnin tarpeellisuus ei selvityksen mukaan ole tarpeen. Läheinen Kiskonjoen vesistö on osa Natura-verkostoa mutta suunnitellulla tuulipuistolla ei ole sen näihin luonnonarvoihin vaikutusta.

Lähistön asutukselle voimaloista ei selvityksen mukaan koidu meluhaittaa yhtä lukuun ottamatta. Tällöinkin ylitys rajasta on vähäinen ja kiinteistö on muutenkin alttiina tiemelulle.  Varjostushaittoja voimaloista ei mainittavasti tule.

Jaa artikkeli: