Skip to main content

Maalle rakentamisen perusteettomat rajoitukset on poistettava

Maaseudulla asuminen on Suomessa edelleen hyvin suosittua. Vahva kysyntä kohdistuu sekä vakinaiseen asumiseen, perinteiseen loma-asumiseen että hyvin varustettuihin, ns. kakkosasuntoihin.

Perinteisellä maaseudulla toimitaan yhä enemmän palveluammateissa ja tehdään etätyötä sekä käydään töissä lähitaajamissa. Maaseudulla asuu edelleen yli kaksi miljoonaa suomalaista ja heistä vajaa miljoona harvaan asutulla maaseudulla. Maalla asumisen ympäristövaikutuksetkin on äskettäin osoitettu tieteellisellä tutkimuksella tiiviisti rakennettuja kaupunkeja vähäisemmiksi.

Maaseudun uudisrakentamista on kuitenkin jyrkästi rajoitettu viranomaistoimin. Osassa maaseutualueita voidaan katsoa olevan voimassa jopa eräänlaisen julistamattoman rakennuskiellon. Viimeksi mainittu ei perustu voimassaolevaan Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL), vaan on seurausta hallitusohjelmasta sekä valtion ja kuntien keskenään solmimista maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmiä koskevista sopimuksista. Ne eivät kumpikaan ole kaavoja eikä niillä voida sivuuttaa MRL:ssa määriteltyjä haja-asutusrakentamisen perusedellytyksiä.
Maalla elämisen, asumisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytyksenä on uudisrakentaminen sekä olemassa olevan rakennuskannan tarvittava parantaminen. Siksi Suomen Kylätoiminta ry vaatii, että edellä kuvattu laiton umpisolmu on avattava. Harvaan asutulle maaseudulle rakentaminen on sallittava MKR:n asettamissa, selvästi määritellyissä puitteissa.  Jos maalla asumista halutaan kunnissa ja varsinkin taajamien lähialueilla jostain syystä edelleen rajoittaa, sen tulee tapahtua vain laillisen kaavajärjestelmän tai kunnan rakennusjärjestysten kautta.

Kaavojen laadinta edellyttää osallisten laajaa vuorovaikutusta omaa elinympäristöä koskeviin asioihin. Varsinkin äskettäin uudistettu maaseudun yksinkertainen osayleiskaavamuoto, ns. ’kyläkaava’, joka mahdollistaa pieniin kylätaajamiin rakentamisen ilman asemakaavaa, on ripeästi saatava tarkoituksensa mukaiseen käyttöön. Tähän tarvitaan julkisen vallan opastusta, koulutusta ja esimerkkikaavoja.

Suomen Kylätoiminta ry:n käsityksen mukaan on maaseudun kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun erityisosaamiseen tarvittava koulutus maassamme tarpeeseen nähden liian vähäistä.
Samantapainen on maaseutuvaikutusten arviointiin tarvittavan ammattitaidon laita.
Molempien vahvistamiseen tähtäävää koulutusta on saatava joutuisasti lisää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusohjelmiin. Vaikutusarviointi kuuluu kaikkien kaavojen lakiperusteisiin sisältövaatimuksiin.

Suomen Kylätoiminta ry

Jaa artikkeli: