Skip to main content

Kylät elävät kaupungissakin

Kiitos Elina Suonio-Peltosalolle tärkeän keskustelun avaamisesta (Perniönseudun lehti 8.10.2009). Uuden Salon kylissä on halua pyrkiä parantamaan maalla elämisen ehtoja, mutta uudessa tilanteessa kyläaktiivien voi olla vaikea löytää tehokasta keinoa saada ajatuksensa päättäjien ja virkamiesten tietoon.

Joissain kaupungeissa on luotu menetelmiä, joilla kaupungin suuntaan kyliltä tulevat viestit kanavoidaan päätöksenteon valmistelun osaksi. On luotu tavallaan polku, johon on merkitty askeleet kylien ja kaupungin yhteistyölle. Tällaisen polun etuna on, että kylät tietävät asiansa etenevän asiallisella tavalla kaupungin virkakoneistossa. Samalla virkamiehen työ helpottuu, kun hänellä on selkeä menettelytapa, jota soveltaa, eikä tarvitse kussakin tapauksessa pohtia asian eteenpäin viemistä eri tavoin. Näin myös erilaiset tavat lähestyä kaupunkia pääsevät samalle viivalle, ja perinteisempiäkin yhteydenottotapoja käyttävien kylien ääntä kuullaan tasavertaisesi muiden rinnalla.

Kun kylä alkaa laatia kyläsuunnitelmaa tai muuten haluaa tuoda esille ajatuksia kylän tai sen palveluiden kehittämisestä, voisi kylä ottaa asiassaan yhteyttä virkamieheen tietäen, että asia etenee luodun menettelytavan mukaan. Näin esim. virkamiehen puutteellinen aluetuntemus ei ratkaise asian etenemistä, vaan kaikkien aktiivisten kylien ääni kuuluisi.

Toisaalta, kun virkamiehet pohtivat jonkun kylän tilannetta ja näkevät asioissa muutostarpeita, ottaisivat he ensin yhteyttä kyläyhdistykseen tai vastaavaan. Kun asioista ja vaihtoehdoista keskustellaan jo päätösten valmisteluvaiheessa, paranevat päätökset ja kylien elämän kannalta tärkeät asiat tulevat huomioon otetuiksi jo alusta alkaen.

Tätä ‘polkua’ tai menettelytapaa tarkoitin aluetoimikunnille jättämässäni aloitteessa maaseutuohjelmasta. On ilahduttavaa, että aluetoimikunnat ovat ottaneet vankasti kiinni alueiden etujen ajamisessa. Sitä todella tarvitaan, kun kaupunki on nyt näin laaja. Kaupungin ei tule keskusjohtoisesti visioida kylien elämää, vaan luottaa kylien asiantuntijuuteen omassa asiassaan. Se on hyvän maaseutupolitiikan perusta Salossakin.

Jaana Shelby
Kaupunginvaltuutettu (KD)
Salon Aijala

Jaa artikkeli: