Skip to main content

Hankkeen tarkistaminen mahdollisti suunnittelutarveratkaisun – seuraavat askeleet auki

Perniönseudun Lehden pääkirjoituksessa (”Suon ei tarvitse tuottaa” 29.2.2024) kritisoitiin Salon kaupunginhallituksen elinvoimajaoston antamaa Melassuon aurinkovoimalaa koskevaa myönteistä suunnittelutarveratkaisua.

Hanke sai alkuperäisessä muodossaan lausuntokierroksella kritiikkiä mm. viranomaisilta. Lausunnoissa osoitettuihin epäkohtiin on vastattu. Lausuntokierroksen jälkeen voimalahankkeen kehittäjäyhtiö on teettänyt lisää selvityksiä mm. luontovaikutuksista. Lausunnot ja selvitykset ovat vaikuttaneet toteutustapaan.
Hakijayhtiö on yhteistoiminnassa kaupungin ja vuokranantajan kanssa rajannut hankealuetta ja muutenkin muuttanut suunnitelmaa niin, että vesistöpäästöjä pystytään hallitsemaan selvästi paremmin, ilmastovaikutukset vähenevät ja mm. uhanalaisten lintulajien pesintäpaikkoihin kohdistuvat haitat vähenevät. Tarkistettuun suunnitelmaan kuuluva pohjapato antaa saamamme selvityksen mukaan myös mahdollisuuksia edistää Melassuon ennallistumista hankealueen ulkopuolella.

Elinvoimajaoston piti ottaa kantaa siihen, antavatko tehdyt selvitykset riittävää tietoa vaikutuksista ja niiden rajaamisesta sekä ovatko hankealueeseen ja toteutustapaan tehdyt muutokset riittäviä siihen, että myönteinen suunnittelutarveratkaisu voidaan tehdä. Hankala termi ”suunnittelutarveratkaisu” tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, onko jokin hanke sellainen, että sen edistäminen tarvitsisi lisäsuunnittelua aluetta koskevan kaavoituksen muodossa. Nyt emme nähneet sellaista tarvetta.

Kuten pääkirjoituksessakin todettiin, suunnittelutarveratkaisu ei vielä tarkoita, että hanke toteutuu. Ratkaisulle asetettiin ehtoja, jotka koskevat vesistö- ja ilmastopäästöjä koskevia lisäselvityksiä. Vain jos hakija täyttää nämä ehdot, se voi hakea rakennuslupaa hankkeelleen. Rakennusluvan myöntämiselle on oma harkintansa.

Periaatteen kannalta lähtökohta on se, että maanomistaja päättää maansa käytöstä. Lainsäädännössä on tälle useita rajoituksia, kuten erinäisiä kieltoja tai lupavaatimuksia. Omistusoikeuden käyttöä voidaan rajoittaa vain lakiin perustuen. Viranomaisten, kuten nyt elinvoimajaoston, on käsiteltävä erilaisia kehityshankkeita asiallisesti: jos vaaditut edellytykset täyttyvät, käsittelyä ei tule aiheettomasti viivyttää ja hankkeen on annettava edetä seuraavaan vaiheeseen.

Ulla Huittinen
kaupunginhallituksen ja
sen elinvoimajaoston jäsen, keskusta
Pekka Salomaa
elinvoimajaoston jäsen, keskusta

Jaa artikkeli: