Skip to main content

Lesel Oy:n ympäristölupaan hallinto-oikeudelta pieniä rajauksia

Lesel Oy:n kalkkilouhoshanke Kiskossa etenee. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin. Oikeus hylkäsi valitukset pääosin ja antoi vain joitain tarkennuksia lupaehtoihin. Kyseessä on uusi kaivoshanke, jossa tavoitteena on louhia kalkkia vuodessa noin 40 000 tonnia ja sivukiveä noin 60 000 tonnia.
Valituksen mukaan Lesel Oy ei ole esimerkiksi pystynyt esittämään hakemuksessaan, miten toiminta vaikuttaa alueen luontoon ja ihmisiin. Myöskään meluhaittoja ja tienparannustarpeita ei valituksen mukaan ole huomioitu. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muuten, mutta edellyttää kuitenkin, että luvan saaja tekee säännöllisesti melukartoituksen, jonka tulokset toimitetaan niin aluehallintovirastolle kuin Ely-keskuksellekin. Kartoituksen perusteella voidaan lupamääräyksiä tarkentaa. Myös kaivoksen kuivanapitovedet on käsiteltävä niin kuin on vuonna 2013 tehdyssä suunnitelmassa esitetty.
Hallinto-oikeuden mukaan harkinnanvaraiselle YVA-menettelylle ei ole perusteita. 

Hallinto-oikeus antoi vastauksen myös Salon Mineraali Oy:n ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin.
Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset hallintopakkopäätösten tekemiseksi alueen kaivostoimintojen keskeyttämiseksi.
Lupaehtoihin oikeus antoi tarkennuksia: sivukivikasojen sijoittelusta on laadittava suunnitelma ja hulevesien mentävä selkeytysaltaaseen. Altaalta lähtevän veden kiintoainepitoisuuksia on tarkkailtava.

Jaa artikkeli: