Skip to main content

KHO hylkäsi valitukset Näsen tuulivoimakaavasta

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ja jättänyt tutkimatta valitukset, jotka koskevat Näsenkartanon tuulipuiston osayleiskaavaa. Salon valtuusto hyväksyi kaavan lokakuussa 2013.

Kho:n päätös seurailee Turun hallinto-oikeuden päätöstä. Kaavasta valitettiin aiemmin hallinto-oikeuteen, joka jätti tutkimatta osan valituksista ja hylkäsi muut valitukset. Hallinto-oikeus on myös hylännyt vaatimuksen ennakkoratkaisun pyytämisestä EU-tuomioistuimelta ja vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta.
Valtaosa valituksista oli oikeuden mukaan jätettävä tutkimatta siitä syystä, että niiden takana olevat henkilöt eivät ole Salon kaupungista. Monella heistä on loma-asunto Raaseporin puolella runsaan kahden kilometrin päässä tuulivoimala-alueesta.

Kaksi valittajaa ovat vaatineet päätöksen kumoamista sillä perusteella, että kaavamääräys on epätasapuolinen ja epäselvä ja sen vuoksi lainvastainen.
Oikeuden mukaan kysymyksessä oleva kaavamääräys edellyttää, että alueelle rakennettavat tuulivoimalat ovat säädettävissä melu- ja välkehäiriön ehkäisemiseksi.
Tuulivoimayleiskaavoituksen yhteydessä on tarpeellisessa määrin hyödynnetty aikaisemmin tehtyjä selvityksiä YVA-menettelyä varten laadittuja ympäristövaikutusselvityksiä. Lisäksi niitä on osin täydennetty kaavoitusta varten.Hallinto-oikeus on katsonut, että hyväksytty Näsenkartanon tuulivoimayleiskaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuihin riittäviin selvityksiin.
Myöskään katselmusta ei päätöksessä pidetty tarpeellisena vaikka sellainen olisi hallintolain mukaan järjestää. Oikeus on katsonut, että asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset seikat käyvät ilmi kaavaselostuksesta, asiakirjoissa olevista lausunnoista, maisemaselvityksistä, kartoista ja havainnekuvista.

Jaa artikkeli: