Skip to main content

Asteljoen pullonkaulat selvitetään

Asteljoen ympärillä kuohuu, vaikka joki itsessään jäässä onkin.   Rambollin Jukka Hirvonen mittasi Asteljoen uomaa Kiskontien varressa.
Joen vetoisuus ja uuden rautatiesillan mahdollisesti aiheuttama patovaikutus selvitetään.

Aluehallintovirasto totesi hiljakkoin, että Liikennevirasto toteutti ilman asianmukaista lupaa niin jokiuoman muutoksen kuin myös putkisillan, jota pitkin rantarata kulkee uuden uoman yli.

Kysymyksen luvattomuudesta on liikkeelle laittanut Asteljoen järjestely-yhtiö, joka kantaa huolta uuden putkisillan vetoisuudesta; silta on selkeästi pienempi kuin Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1988 antamat määräykset edellyttävät ja täten se järjestely-yhtiön mukaan on lainvastainen.   
Asiaa puitiin jo Ratahallintokeskuksen aikana,  joka ilmoitti että uusi rumpukoko perustuu asiantuntijan laskelmiin.
Aluehallintovirasto ehti jo kertaalleen hylätä järjestely-yhtiön tekemän hallintopakkohakemuksen.  Yhtiö valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen joka palautti  kysymyksen aluehallintovirastolle.
Peruste palautukseen oli hallinto-oikeuden saama selvitys, jonka mukaan putkisilta ei ole toiminut suunnitellusti, vaan siitä on aiheutunut padotusta, se saattaa aiheuttaa viljelyksille haitallista tulvimista ja sille olisi tullut hakea vesilain mukainen lupa.
Aluehallintovirasto päätti syksyllä, että Liikennevirasto joko velvoitetaan sakon uhalla muuttamaan sillan rakenteita Ely-keskuksen hyväksymällä tavalla, tai sen on vaihtoehtoisesti laitettava vireille vesilain mukainen lupahakemus jo totetutetuista sillasta ja uoman siirrosta. Tähän hakemukseen puolestaan on liitettävä luotettava selvitys putkisillan aiheuttamasta padotuksesta sekä selvitys sillan aiheuttamien vahinkojen vähentämisestä.   Liikennevirasto on ilmoittanut tätä lupaa hakevansa.
Jokiuoman mittauksia on tehty ainakin viime viikon ajan välillä rautatieltä Pytonkoskelle. Mittausten perusteella tehdään päätelmät siitä, onko mahdollinen pullonkaula joessa uusi silta vai joku muu kohta.
Putkisilta saa olla paikoillaan, kunnes lupahakemus on lainvoimaisesti ratkaistu.
Lupahakemus on saatettava vireille tämän kuun aikana.

Jaa artikkeli: